Sobota, 21 października 2017 - Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa

 

Zaproszenie do Wspólnoty Żywego Różańca

 
 
 

Intencje modlitewne żywego różańca w naszej parafii w 2017 roku

Styczeń:

 • modlimy się o pokój na świecie w naszej ojczyźnie, w naszych rodzinach i w naszych sercach.

Luty:

 • modlimy się o zdrowie dla chorych członków Żywego Różańca oraz ich rodzin w naszej parafii, aby w modlitwie różańcowej odnajdywali uzdrowienie i umocnienie.

Marzec:

 • modlimy się o błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego, oraz zdrowie i siły dla kapłanów pracujących w naszej parafii.

Kwiecień:

 • modlimy się za przystępujących do Sakramentów pokuty o łaskę dobrej i owocnej spowiedzi świętej.

Maj:

 • modlimy się za dzieci komunijne i ich rodziny o umocnienie w nich wiary i miłości do Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie o Światło Ducha Świętego dla maturzystów i dobry wybór drogi życiowej.

Czerwiec:

 • modlimy się o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne.

Lipiec:

 • modlimy się za o chrześcijańskie przeżywanie czasu wakacji i urlopów wypoczynkowych.

Sierpień:

 • modlimy się w intencji tych, którzy pielgrzymują do Pani Jasnogórskiej naszej Matki wypraszając potrzebne łaski dla siebie, rodzin, parafii i naszej Ojczyzny, oraz trzeźwość naszego narodu.

Wrzesień:

 • modlimy się o błogosławieństwo Boże dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, katechetów, opiekunów rozpoczynających nowy rok szkolny.

Październik:

 • modlimy się w intencji wszystkich wspólnot różańcowych na całym świecie, aby swoją modlitwą i wiernością przemieniali siebie i swoje otoczenie.

Listopad:

 • modlimy się za wszystkich zmarłych członków wspólnoty Żywego Różańca oraz zmarłych z rodzin i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Grudzień:

 • modlimy się o owocne przeżycie Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia przez udział w rekolekcjach, spowiedzi i Komunii Świętej


Msza Święta w intencjach Żywego Różańca odprawiana jest w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 8 rano a po Mszy zmiana tajemnic różańcowych.

 
 
 

Wspólnota Żywego Różańca

Spotkania Wspólnoty Żywego Różańca odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca na mszy świętej o godzinie 8.00, która jest sprawowana w intencji Wspólnoty Żywego Różańca. Po mszy świętej kapłan podaje wspólną intencję ogólną i misyjną na dany miesiąc oraz następuje zmiana tajemnic różańcowych.

W naszej parafii jest 5 Róż Różańcowych. Główną odpowiedzialną jest pani Władysława Jezierska-Kasprowicz, opiekunem duchowym jest ksiądz proboszcz Tadeusz Nowakowski. Każda Żywa Róża składa się z 20 osób, które odmawiają codziennie jedną tajemnicę różańca. Co miesiąc każdej osobie z "Róży" zostaje powierzona inna tajemnica różańca. W ten sposób 20 członków jednej Róży odmawia każdego dnia cały różaniec święty, wszystkie 20 tajemnic.

Celem Wspólnoty Żywego Różańca jest oddawanie czci Jezusowi i Maryi, umacnianie wiary, nadziei i miłości przez codzienne odmawianie Różańca Świętego. Różaniec stanowi bowiem streszczenie najważniejszych tajemnic ewangelicznych. Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał Różaniec wielkim skarbem, który powinniśmy na nowo odkryć. Jest modlitwą pokoju, dającą współczesnemu człowiekowi możliwość kontemplacji Chrystusa. Modlitwa różańcowa jest nieocenionym skarbem dla parafii i siłą jej duchowego bogactwa.

Serdecznie zapraszamy parafian, którzy chcieliby włączyć się w dzieło modlitwy tworząc nowe Róże Żywego Różańca. Kontaktować można się z księdzem proboszczem lub główną zelatorką Władysławą Jezierską-Kasprowicz.

 
 
 

Statut Wspólnoty Żywego Różańca

STATUT WSPÓLNOTY ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Przy parafii Matki Bożej Bolesnej we Wrocławiu, ul. Bałkańska 4


„ŻYWY RÓŻANIEC"

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy. Modlitwa różańcowa, powszechnie znana i wielokrotnie polecana przez papieży, zyskała popularność dzięki wspólnotowej formie modlitwy zainicjowanej przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r. Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież Grzegorz XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832 r. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku.

Niniejszy statut ma służyć osobom zjednoczonym we wspólnym odmawianiu różańca, by odkrywać głębię tej modlitwy i sięgając do korzeni tej właśnie formy jej praktykowania, zyskiwali, za zachęta bł. Jana Pawła II, „sposobność duchową i pedagogiczną do osobistej kontemplacji, formacji Ludu Bożego i nowej ewangelizacji" (RVM 3).

Wspólnota nosi nazwę „Różańca“, gdyż jej członkowie, podzieleni na grupy po dwadzieścia osób, odmawiają go codziennie, każdy jedną dziesiątkę, a także dlatego, że każda grupa składa się z tylu osób, ile jest tajemnic w różańcu.

Wspólnota nazywa się „Żywym”, gdyż liczba osób, które się nań składają, niejako wprawia je w działania poprzez ciągłe recytowania modlitw, które czerpią swą skuteczność z rozważania tajemnic Jezusa i Maryi, czy to w celu nawrócenia grzeszników, czy doskonalenia sprawiedliwych. Zwie się ją „Żywym", gdyż ci, którzy go tworzą, są zastępowani przez kolejnych, gdy ci umierają, bądź gdy zeń odchodzą.

§1. Postanowienia ogólne:

 • Żywy Różaniec jest wspólnotą wiernych o charakterze modlitewnym i formacyjnym, działającym na terenie parafii Matki Bożej Bolesnej we Wrocławiu.
 • W swojej działalności Żywy Różaniec kieruje się postanowieniami Kodeksu Prawa Kanonicznego, szczególnie tymi, które dotyczą prywatnych wspólnot wiernych (kan. 321-326) oraz uchwałami Konferencji Episkopatu Polski w sprawach jego dotyczących.
 • W poszczególnych diecezjach niniejszy Statut Żywego Różańca obowiązuje po wprowadzeniu go dekretem Biskupa Diecezjalnego, przyjmując ten Statut, może uwzględnić w jego realizacji praktyki już istniejące na terenie jego diecezji.

§2. Istota i duchowość.

 • Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, z których każda zobowiązuje się do codziennego rozważania jednej tajemnicy różańcowej. Liczba osób we wspólnocie podstawowej odpowiada liczbie tajemnic różańca świętego.
 • Zgodnie z pragnieniem założycielki Żywego Różańca, Sługi Bożej Pauliny Jaricot, która chciała „uczynić różaniec modlitwą wszystkich" i „poprzez różaniec odnowić wiarę", Żywy Różaniec podkreśla wspólnotowy charakter rozważania tajemnic różańcowych. Choć każdy z członków Żywego Różańca modli się tajemnicą, która jemu przypadła, w miejscu i czasie przez siebie wybranym, to jednak istotną dla Żywego Różańca jest więź modlitewna, rozumiana jako świadomość wspólnej modlitwy w podjętych intencjach.
 • Dla podkreślenia wspólnoty modlitwy członkowie Żywego Różańca, tam gdzie jest to możliwe, przynajmniej raz w miesiącu zbierają się na wspólną modlitwę.
 • Zaleca się tworzenie ścisłych więzów miedzy członkami Żywego Różańca, tak aby uwypuklić wspólnotowy charakter Kościoła.
 • W łączności z całym Kościołem Żywy Różaniec podejmuje jako główną intencję swoich modlitw intencje polecane przez papieża dla Apostolstwa Modlitwy, czyli Papieską Intencję Ogólną i Papieską Intencję Misyjną, oraz chętnie przyjmuje specjalne intencje polecane przez biskupa miejsca oraz proboszcza.
 • Mając na uwadze to, co zostało powiedziane w ust. 1-3, zgodnie z zamysłem założycielki sługi Bożej Pauliny Jaricot program duchowy Żywego Różańca obejmuje:
  • wypraszanie miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Maryi, Matki Bożej;
  • troskę o wzrost wiary w duszach ludzkich;
  • krzewienie modlitwy różańcowej;
  • wspieranie misyjnej działalności Kościoła;
  • troskę o wierność nauczaniu Kościoła - za wzorem św. Dominika.

§3. Struktura.

 • Wspólnota Żywego Różańca podlega proboszczowi parafii.
 • W parafii grupy Żywego Różańca podlegają władzy proboszcza, który sprawuje ją osobiście lub przez wyznaczonego kapłana, zwanego moderatorem parafialnym.
 • Podstawową jednostką Żywego Różańca jest wspólnota dwudziestu osób zwana „kołem" lub „różą“. Na czele róży (koła) stoi zelator/zelatorka wyłaniany/wyłaniana według miejscowej tradycji.

§4. Przynależność.

 • Do Żywego Różańca może należeć każdy ochrzczony, który tego prawa nie został pozbawiony przez prawo kościelne.
 • Do Żywego Różańca przystępuje osoba przez wyrażenie swej decyzji wobec zelatora/zelatorki lub proboszcza czy moderatora parafialnego.
 • Ten, kto został przyjęty do Żywego Różańca, nie może być z niego usunięty, chyba że inaczej o tym mówi prawo kanoniczne.
 • Przynależność do Żywego Różańca nie wyklucza przynależności do innych wspólnot i ruchów o charakterze modlitewnym, formacyjnym czy apostolskim.

§5. Zadania i obowiązki.

 • Zadania i obowiązki członków Żywego Różańca:
  • codzienne rozważanie jednej wyznaczonej tajemnicy różańca świętego; opuszczenie tej modlitwy nie sprowadza grzechu ciężkiego;
  • udział w miesięcznym spotkaniu formacyjnym połączonym ze zmianą tajemnic;
  • uczestnictwo w życiu sakralnym Kościoła
  • rozszerzanie czci Najświętszej Maryi Panny przykładem życia i działalnością apostolską, zwłaszcza przez krzewienie modlitwy różańcowej;
  • odważne stawanie w obronie wiary;
  • udział w pogrzebie członka Żywego Różańca należącego do tej samej róży (koła).
 • Zadania i obowiązki zelatora/zelatorki:
  • troszczyć sie o prawdziwego ducha modlitwy we wspólnocie;
  • czuwa nad pełnym składem osobowym róży (koła) oraz koordynuje comiesięczną wymianę tajemnic;
  • zachęca członków do gorliwej działalności apostolskiej, zwłaszcza wśród chorych i ubogich;
  • utrzymuje stałą łączność miedzy kapłanem odpowiedzialnym za Żywy Różaniec a różą (kołem) i między różami (kołami);
  • odwiedza chorych członków róży (koła);
  • zbiera składki na Mszę Świętą, dzieła charytatywne, misje i inne cele.
 • Zadania i obowiązki moderatora parafialnego:
  • przyjmuje do Żywego Różańca;
  • dba o formację członków Żywego Różańca;
  • prowadzi miesięczne nabożeństwa i podaje intencje na dany miesiąc.

§6. Przywileje członków Żywego Różańca.

 • Każdy z członków Żywego Różańca, na podstawie przywileju, udzielonego przez Stolicę Apostolską (Dekret Penitencjari Apostolskiej z dnia 25.10.1967), może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami w dniu:
  • przyjęcia do Wspólnoty Żywego Różańca;
  • uroczystości Narodzenia Pańskiego;
  • uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego;
  • uroczystości Zwiastowania Pańskiego;
  • uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;
  • Święta Ofiarowania Pańskiego;
  • Wszyscy członkowie Żywego Różańca są otoczeni modlitwą pozostałych członków Żywego Różańca, tak za życia, jak i po śmierci.

Statut został opracowany zgodnie z wytycznymi Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 21-23 czerwca 2012 r.

Niniejszy Statut Wspólnoty Żywego Różańca został zatwierdzony przez Proboszcza Parafii Matki Bożej Bolesnej we Wrocławiu.

Wrocław, dnia 04.09.2013

Proboszcz Parafii Matki Bożej Bolesnej
Ks. Tadeusz Nowakowski

   
 
 

Copyright © 2013 - 2017 by Rafał Łabudek